Metódy

Metóda o ktorej vznik sa postaral uznávaný český fyzioterapeut prof. Pavel Kolář nesie názov Dynamická neuromuskulárna stabilizácia (DNS). Je to diagnosticko- terapeutický koncept založený na vývojovej kineziológii.  Táto metóda je svetovo uznávaná a vyučuje sa na kurzoch po celom svete. Táto metóda má široké uplatnenie vo fyzioterapii. Cieľom je ovplyvnenie posturálnej a lokomočnej funkcie pomocou špeciálnych cvičení. Pri cvičení sa ovplyvňuje centrálna nervová sústava (CNS) a následne dochádza k trvalejšej úprave jej prejavu. Pri bežnom posilňovaní svalov vychádzame z anatomickej funkcie. Tento spôsob sa využíva predovšetkým vo fitness centrách. 

IASTM (Instrument Assisted Soft Tissue Mobilization) predstavuje moderný terapeutický prístup v oblasti fasciálnej mobilizácie a celkovej terapie fascií ľudského tela. Prístup má pôvod v tradičnej čínskej medicíne, známy pod názvom GUA SHA, ktorí ako prví začali používať určité nástroje na „škrabanie“. Technika známa ako IASTM vznikla v 90. rokoch minulého storočia v USA. Za jej zakladateľa sa považuje David Graston, ktorého koncept vychádza z poznatkov anglického ortopéda Jamesa Cyriaxa. 

 
Využitie Mulligan konceptu

Mulligan koncept predstavuje jedinečný terapeutický prístup, ktorého zakladateľom je Brian Mulligan. Koncept podľa Mulligana je možné charakterizovať ako špecifickú diagnosticko-terapeutickú metódu, ktorej základ vychádza z vedeckých výskumov a neustáleho vývoju medicíny. Metóda je založená na využití množstva techník, akými sú napríklad „NAG“, „SNAG“, obrátený „NAG“ a taktiež „MWM“ – teda mobilizácie so súčasným pohybom.

Kinesiotaping je metóda, využívajúca jedinečne navrhnutú elastickú pásku. Metóda môže byť aplikovaná a kinesio tape nosený medzi jednotlivými terapiami k predĺženiu terapeutického účinku liečby. Kinesiotaping je spôsob liečby založený na vlastných reparačných procesoch. Účinnosť sa prejavuje vďaka aktivácií nervovej a obehovej sústavy.

Mäkké tkanivá obklopujú ľudské telo a teda aj pohybovú sústavu. Musí sa preto harmonicky, voľne a bez odporu pohybovať spolu s pohybovou sústavou, teda preťahovať sa a vo všetkých svojich vrstvách posúvať. Túto zložitú funkciu ľudského tela vnímame väčšinou až vtedy, keď je narušená a spôsobuje nám starosti.

Terapeutický koncept metódy Roswithy Brunkow, nemeckej fyzioterapeutky, je založený na cielenej aktivácií diagonálnych svalových reťazcov. Ide o systém vzperných cvičení, ktorý umožňuje zlepšenie funkcie oslabených svalových skupín, stabilizačným tréningom pre chrbticu a končatiny bez nežiadúceho zaťaženia kĺbov.

Trakcie sú do určitej miery spôsob manipulácie s kĺbmi. Jedná sa o ťah prevádzaný v osi kĺbu, ktorý prevádza terapeut opakovane počas krátkej doby alebo kontinuálne dlhšiu dobu. Trakcie sa prevádzajú pomocou prístroja aj manuálne (ručne). Ručné trakcie sa však osvedčujú viac..

Metodika senzomotorickej stimulácie je v Česku a na Slovensku zavedená najmä vďaka prof. V. Jandovi a M. Vávrovej. Názov vystihuje vzájomnú previazanosť dostredivej (senzitívnej) a odstredivej (motorickej) informácie pri riadení pohybu centrálnou nervovou sústavou. Je známe, že porucha aferentácie (dostredivého vedenia informácie) má negatívny vplyv na prevedenie pohybu.

DSC01937 (3)

Športová fyzioterapia je dynamicky sa vyvíjajúci nelekársky obor, ktorý je primárne určený pre vrcholových športovcov. Športovú fyzioterapiu môžu samozrejme využiť aj športovci na výkonnostnej úrovni. Jedná sa o liečebný a diagnostický obor zaoberajúci sa pohybovým aparátom.

Základy tejto metodiky vypracoval Dr. Herman Kabat. Základným neurofyziologickým mechanizmom PNF je cielené ovplyvňovanie motorických neurónov v mieche prostredníctvom aferentných (dostredivých) impulzov zo svalových, šľachových a kĺbových proprioceptorov (senzory vnímajúce polohu, pohyb).

Hlboké ošetrenie rýchlych a dlhých vertikálnych rázov spôsobujúcich neuromuskulárnu odozvu.
Profesionálna úroveň perkusívnej terapie kombináciou základnej trojice fyzikálnych vlastností (amplitúda, točivý moment a frekvencia) – ošetrenie tkanív vo väčšej hĺbke a efektívnejšej práce ako s ostatnými prístrojmi.

DSC01552 (2)

SM – systém je séria jednoduchých a efektívnych cvikov založených na aktivácií svalových špirál, ktoré sťahujú obvod tela, rozvíjajú chrbticu a vytvárajú silu nahor, ktorá chrbticu naťahuje. Ide v podstate o sériu 12 cvičení, ktoré môžeme následne rozvíjať a dopĺňať o rôzne varianty.

Dornova metóda predstavuje druh jemnej manuálnej terapie, ktorej pomocou je možné
vyvážiť napätie svalových povrazcov na kostných štruktúrach, či dosiahnuť správnu polohu
kĺbov, stavcov a brán energie. Táto metóda patrí k jednému z najúspešnejších alternatívnych
terapeutických postupov. 

Kaltenbornova metodika pozostáva z troch základnych cvikov, ktoré sa využívajú najmä pri
vertebrogénnych poruchách chrbtice, na uvoľnenie mäkkých blokád určitého pohybového úseku. Metóda
je vhodná tiež ako prevencia, ktorá zabraňuje blokádam.

Bolesť chrbta je jednou z najčastejších zdravotných komplikácií, ktoré obmedzujú ľudí pri bežných činnostiach. Príčinou bývajú často svalové dysbalancie, ktoré sú spôsobené napríklad: svalovou inaktivitou, nadmernou jednostrannou záťažou, zlým držaním tela, nesprávnymi pohybovými stereotypmi, nadváhou až obezitou alebo stresom.

Hlboký stabilizačný systém (HSS) tvoria svaly, ktoré ovplyvňujú všetky pohyby v tele. K týmto svalom radíme svaly brucha, chrbta, panvového dna a bránicu. Tieto svaly stabilizujú chrbticu. Pri tréningu sa zameriavame na pohyblivosť, stabilitu a silu jadra. Všetky tieto svaly majú veľmi dôležitú úlohu pre zdravie a podporu fungovania celého organizmu, preto je dôležité udržiavať ich v rovnováhe cvičením.

Spinálne cvičenia chrbtice sú v podstate aktívne krútivé (torzné) cviky spojené s dýchaním a relaxáciou. Využívame ich pri liečbe bolesti chrbtice. Princípom tejto metódy je vytáčanie dolných končatín na jednu stranu so súčasným otáčaním hlavy na druhú stranu.

Metóda suchej ihly

Metóda suchej ihly predstavuje fyzioterapeutickú metódu, ktorej cieľom je liečba bolestí pohybového aparátu prostredníctvom stimulácie spúšťových bodov (Trigger Pointov). Ku vzniku týchto spúšťových bodov dochádza vykonávaním opakovanej nadmernej záťaže, opakovaním stereotypných pohybov či výraznou športovou aktivitou. 

JARKOVSKÁ, H.: 2011.264 cvičení na velkém míči. Vyd, Praha: Grada Publishing, 2011. 208 s. ISBN 978-80-247-3820-8.
KOBROVÁ, J.-VÁLKA, R. 2012. Terapeutické využití kinesio tapu. 1. Vyd. Praha : Grada, 2012. 153 s. ISBN 978-80-247-4294-6
KOLÁŘ, P. et al.: 2012.Rehabilitace v klincké praxi. Vyd. Praha: Galén, 2012. 713 s. ISBN 978-80-7262-657-1.
LANGOVÁ, T.: 2014. Core tréning. Vyd. Bratislava: SLOVART, 2014. 224 s. ISBN 978-80- 556-1183-9
LEWIT, K., 1990. Léčebná rehabilitace •  manipulační terapie . 1. vyd. — Praha : Nadas, 426 s. ISBN 80-7030-096-5
MAŠÁN, J., GOLSKÁ, S.: 2015.Kinezioterapia pri ochoreniach chrbtice. Vyd. Trnava: UCM, 2015. 136 s. ISBN 978-80-8105-687-1.
PROUZOVÁ-LEHRMANN, Z.: Dornova metoda. Dubné: Aplaus, 2011. 136 s. ISBN 978- 80-254-9568-1.
RASLAN, G.: Dornova metoda jemná cesta ke středu. 3. doplněné vydání. Olomouc: Poznání, 2014. 191 s. ISBN: 978 80-87419-42-7.
RYCHLIKOVÁ, E., 2002. Funkční poruchy kloubů končetin. Vyd. Praha : Grada, 256.s. ISBN 80-2470-237-1
Internetový zdroj: https://www.rehabilitacia1.sk/kaltenbornova-metodika/