Senzomotorická stimulácia (SMS)

Metodika senzomotorickej stimulácie je v Česku a na Slovensku zavedená najmä vďaka prof. V. Jandovi a M. Vávrovej. Názov vystihuje vzájomnú previazanosť dostredivej (senzitívnej) a odstredivej (motorickej) informácie pri riadení pohybu centrálnou nervovou sústavou. Je známe, že porucha aferentácie (dostredivého vedenia informácie) má negatívny vplyv na prevedenie pohybu. V praxi toto pozorujeme napríklad pri kĺbových poraneniach a s nimi spojenými poruchami kĺbovej aferentácie, ktoré následne vedú k nestabilite v poranenom kĺbe (koleno, členok).

 

Dnes sa SMS využíva okrem terapie nestabilného kolena, členku aj k terapií funkčných porúch pohybového aparátu – aktivácia stabilizačných svalov. Ide o sústavu balančných cvikov prevádzaných v rôznych posturálnych polohách. V metodike sa kladie veľký dôraz na facilitáciu (nabudenie) chodidla.

 

Cieľom metodiky je individuálne, podľa stavu pacienta, zvoliť cviky tak, aby sa postupne zvyšovala ich náročnosť. Terapeut sa snaží doviesť pacienta ku cvičeniu v stoji, aby mohlo dôjsť k prepojeniu nových motorických programov s bežnými dennými aktivitami. Cieľom samotných cvičení je potom zlepšenie svalovej koordinácie, zrýchlenie nástupu svalovej kontrakcie pomocou proprioceptívnej aktivácie vyvolanej zmenou postavenia v kĺbe, ovplyvnenie porúch propriocepcie sprevádzajú neurologické ochorenia, úprava porúch rovnováhy, zlepšenie držania tela a stabilizácia trupu pri stoji a chôdzi, začlenenie nových pohybových programov do bežných denných aktivít.

 

Metodika vychádza z dvojstupňového modelu motorického učenia – najskôr sa jedinec pokúša opakovane prevádzať nový pohyb – tým postupne buduje základný pohybový program. Tato fáza je veľmi únavná, pretože toto štádium učenia je riadené mozgovou kôrou. Mozog sa však snaží o zjednodušenie celého regulačného okruhu a postupne presúva riadenie pohybu podkôrovému riadeniu a nastupuje druhá fáza učenia – automatizácia. Podkôrové riadenie, dovoľuje rýchle prevádzanie pohybu (nutné pre prevenciu pádu). Bolo preukázané, že kvalitná propriocepcia kombinovaná s balančným cvičením zrýchľuje nástup svalovej kontrakcie – základná podmienka rýchlej reakcie pri neočakávanom vyvedení tela z rovnováhy (na ľade, mokré lístie…). V prvej fáze motorického učenia je nutné dbať na veľmi precízne prevedenie pohybu, nakoľko raz naučený pohybový program sa veľmi ťažko mení.

 

Terapeutické využitie SMS je pri: nestabilite a hypermobilite pohybového aparátu, chronických bolestiach chrbtice, nesprávnom držaní tela, ľahších formách idiopatickej skoliózy, svalových dysbalanciách, doliečovaní pooperačných a poúrazových stavov pohybového aparátu, poruchách rovnováhy, v rámci prevencie pádov u seniorov. Nevhodné je použitie techniky pri akútnej bolesti.

 

Pri SMS využívame nestabilné plochy vo forme veľkej rehabilitačnej lopty, bosu, Airex podložiek, propriofoot doštičiek k segmentovému cvičeniu chodidla. Pri cvičení je dôležitá korekcia tela – nôh, kolien, panvy, hlavy, krku a ramien. Cvičí sa najlepšie na boso. Cvičenie je ideálne najskôr trénovať bez balančných plôch, na zemi a cvičiť do prvých známok únavy.